EWS Certificate Document List

EWS Certificate Document List: या पोस्टमध्ये, महाराष्ट्र राज्याचे  EWS प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात ते पाहणार आहोत.

ओळखीचा पुरावा (खालीलपैकी कोणताही एक) :

 1. मतदार ओळखपत्र
 2. आधार कार्ड
 3. पारपत्र
 4. वाहन चालन अनुज्ञप्ती
 5. शासकीय निमशासकीय ओळखपत्र
 6. पॅन कार्ड
 7. गरा रोहयो जॉब कार्ड

पत्त्यासाठी पुरावा (खालीलपैकी कोणताही एक) : 

 1. मतदार यादीचा पुरावा
 2. पाणीपट्टी, घरपट्टी पावती
 3. ७/१२ आणि ८-अ चा उतारा
 4. चीज देवक
 5. दुरध्वनी देयक
 6. पारपत्र
 7. आधारकार्ड

बाहेरील राज्यातून स्थलांतरित होऊन राज्यात स्थायिक झालेल्या व्यक्तींसाठी सादर करावयाचे पुरावे (खालीलपैकी कोणतेही दोन):

 1. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
 2. वीज देवक
 3. भाडे करार / भाडे पावती
 4. दुधनी देवक
 5. चाहन चालन अनुज्ञप्ती
 6. शासकीय कर भरणा केलेला अथवा नगरपालिका, महानगरपालिका ग्रामपंचायत यांच्याकडे कोणतीही फी अथवा कर भरणा केलेली पावती

वयाचा पुरावा : 

जन्मदाखला किंवा जन्मतारीख असलेले शालान्त परीक्षा प्रमाणपत्र यापैकी एक. ते नसल्यास  खालीलपैकी एक

 1. प्राथमिक शाळेचा प्रवेशाचा उतारा
 2. बोनाफाईड प्रमाणपत्र
 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र

उत्पन्नाचा पुरावा (खालीलपैकी जे लागू असतील ते सर्व )

 1. कुटुंबातील ज्या व्यक्ती शासकीय अथवा खाजगी नोकरीत असल्यास त्यांचे वेतनाचे फॉर्म १६
 2. व्यवसाय धंदा असल्यास वार्षिक आयकर, वस्तू व सेवाकर भरल्याचे पुरावे
 3. अर्जदार अथवा कुटुंबातील सदस्य जमीनमालक असल्यास त्यांचे ७/१२, ८-अ चा उतारा व तलाठी अहवाल
 4. कुटुंबातील सदस्य सेवानिवृत्त असल्यास त्यांचे बँकेकडील प्रमाणपत्र, आयकर विवरणपत्र
 5. अन्य मार्गातून (गुंतवणूक, लाभांश इ. मार्गांनी उत्पन्न असल्यास त्याची विगतवारी पुराच्यासह

टीप वरील पुराव्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शंका असल्यास त्याच्या पडताळणीसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करणेबाबत विचारणा करू शकेल.

error: Content is protected !!
Scroll to Top